DOMÁCA OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

ZMLUVNÍ PARTNERI

Spoločnosť NOVU - MED center, s.r.o. nemá uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou Dôvera ani so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, preto sú pacienti týchto poisťovní vedení ako SAMOPLATCI.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť zahŕňa poskytovanie ošetrovateľských výkonov pacientom so zdravotnými problémami, ktorí z dôvodu svojho fyzického stavu nie sú schopní samostatne opustiť domáce prostredie a byť ošetrení v ambulantnom zariadení.

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú kvalifikované sestry s empatickým prístupom.

Všetky výkony spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú bezplatné a plne hradené zdravotnou poisťovňou, s ktorou má naša spoločnosť uzatvorenú zmluvu.

Pacient má zároveň možnosť využiť nadštandardné služby, ktoré sú účtované podľa platného cenníka spoločnosti.STAROSLIVOSŤ V POHODLÍ DOMOVA

AKÉ PODMIENKY MUSÍTE SPLNIŤ ?

Nárok na starostlivosť má pacient, ak je :

 • imobilný
 • čiastočne imobilný a nie je schopný ísť sám do ambulantného zdravotníckeho zariadenia, ale nevyžaduje si ústavnú starostlivosť alebo ju odmieta

KTO ODPORÚČA ADOS ?

O odporúčanie môžete požiadať:

 • všeobecného lekára
 • špecializovaného lekára
 • lôžkové oddelenie
 • pacient si sám požiada o služby - samoplatca

AKO POSTUPOVAŤ ?

Zavolajte na telefónne číslo:

+421 919 140 757

alebo centrálny dispečing:
 051 20 20 750

a pripravte si nasledovné informácie:

 • meno a priezvisko
 •  rodné číslo
 •  adresu pacienta
 •  zdravotnú poisťovňu
 •  meno ošetrujúceho lekára
 •  diagnózu - popis jeho zdravotného stavu
 •  telefonický kontakt


PRVÁ NÁVŠTEVA SESTRY

Pri prvej návšteve sestry u vás doma bude potrebné, aby ste predložili:

kópiu prepúšťacej správy
kópiu preukazu poistenca
kópie lekárskych správ za posledné tri mesiaceNa rínku 276/7

Kapušany

08212

Slovensko