OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

INFORMÁCIE O PRÁVACH PACIENTA

ČO VŠETKO BY
STE MALI VEDIEŤ O PRÁVACH, KTORÉ AKO PACIENT MÁTE
 1. Máte právo, aby ste dostali takú zdravotnú starostlivosť, akú si vyžaduje váš zdravotný stav, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a aktivít na podporu zdravia
 2. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sme si všetci rovní a nesmieme vás diskriminovať kvôli vašej chorobe, rase, farbe pleti, pohlaviu, náboženstvu, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, vášmu majetku, rodu alebo iného postavenia
 3. Každý pacient má právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorého bude navštevovať / ktorý ho bude navštevovať, ako aj na jeho zmenu. Môžu vás odmietnuť len vo výnimočných prípadoch, a to :
 • neúnosné pracovné zaťaženie poskytovateľa
 • osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť s pacientom
 • osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka (pri umelom prerušení tehotenstva, sterilizácii alebo asistovanej reprodukcii)

Ak vás poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odmietne, máte právo požiadať vyšší územný celok (VÚC) o preverenie odmietnutia.

SÚHLAS S DIAGNOSTIKOU A LIEČBOU

 1. Pacient má právo zúčastňovať sa procesu zdravotnej starostlivosti, spolurozhodovať o jej poskytovaní a liečení
 2. Pacient má právo byť informovaný o svojom zdravotnom stave, vrátane povahy ochorenia, potrebných zdravotných výkonoch a možnostiach liečby
 3. Ak nerozumiete tomu, čo ošetrujúci zdravotnícky pracovník hovorí, tak sa ho nebojte na to opýtať, upozorniť a poprosiť ho, aby vám to vysvetlil ešte raz, takým spôsobom, aby ste tomu porozumeli
 4. Váš informovaný súhlas s diagnostikou ochorenia, liečbou a iným úkonom je veľmi dôležitý !
 5. Vašim informovaným súhlasom dávate najavo, že ste boli informovaný o svojom zdravotnom stave vrátane povahy ochorenia, potrebných zdravotných výkonoch a možnostiach liečby, o následkoch a rizikách diagnostiky alebo liečby a možnostiach diagnostiky alebo liečby
 6. Vždy máte právo odmietnuť liečbu alebo zdravotný výkon a rovnako máte právo rozhodnúť o ukončení liečby. O rizikách odmietnutia vás ošetrujúci zdravotnícky pracovník musí poučiť
 7. Ak ošetrujúci zdravotnícky pracovník nevie získať váš súhlas (napr. ak ste odpadli) a zdravotný výkon je nevyhnutný a neodkladný, tak môže tento výkon ošetrujúci zdravotnícky pracovník urobiť aj bez vášho súhlasu
 8. Ak nedodržujete liečebný režim, tak sociálna poisťovňa vám môže prestať vyplácať nemocenské dávky a zdravotná poisťovňa môže od vás žiadať náklady na liečbu
 9. Zdravotnícke zariadenie je povinné umiestniť na viditeľnom mieste cenník vybraných výkonov zdravotnej starostlivosti, ktoré uhrádza pacient

PRÁVO NA POSKYTNUTIE / SPRÍSTUPNENIE ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

 1. Pacient alebo jeho zákonný zástupca má právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie a robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie
 2. Poskytovateľ môže odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo klinická psychológia, ak by to negatívne ovplyvnilo jej liečbu
 3. Pri prepustení zo zdravotníckeho zariadenia má pacient právo vyžiadať si písomnú správu o diagnóze, o priebehu ochorenia a liečbe svojho ochorenia
 4. V prípade úmrtia pacienta má právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie manžel, manželka, dieťa alebo rodič, ak takýchto osôb niet, tak plnoletá osoba, ktorá so zosnulým žila v čase úmrtia v spoločnej domácnosti

DÔVERNOSŤ

 1. Všetky informácie o zdravotnom stave pacienta, diagnózach, liečbe a prognóze a aj všetky ostatné informácie osobného charakteru sú dôverné počas života pacienta a aj po jeho smrti
 2. Údaje zo zdravotnej dokumentácie možno poskytnúť na základe písomného vyžiadania prokurátorovi, vyšetrovateľovi, úradu práce, súdu alebo iným zákonom vymedzeným osobám formou výpisu
 3. Všeobecný lekár uchováva vašu kompletnú zdravotnú dokumentáciu po dobu 20 roko po úmrtí pacienta a špecialista a ostatní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (aj ADOS Spoločnosti NOVU - MED center, s.r.o.) po dobu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti
 4. Informácie o pacientovi a prístup k jeho zdravotnej dokumentácii sa môžu poskytnúť pre štatistické a vedecké účely v súlade s platnými právnymi predpismi

PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ

 1. Ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, môžete podať sťažnosť. Je potrebné, aby ste vašu žiadosť podali písomne
 2. Sťažnosť je potrebné podať riaditeľovi zdravotníckeho zariadenia, v ktorom vám bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, s ktorou nie ste spokojný
 3. Poskytovateľ je povinný vás písomne informovať o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, ak z obsahu nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej dobe

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov („GDPR“), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby a tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78).